Client: MAILGUN
Agency: Gallery beating
Art Director: Sky, Baoye
UI/UX design: Mingzhi, Xiaoyu, Tangyuan, Xiaowen, Huazi, ​​​​​​​

You may also like

Back to Top